อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด

ชื่อเขื่อน
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด
ตำบลโพนทอง
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
ลุ่มน้ำชี
แผนที่ 1 : 50,000
ระวาง
5440 IV
พิกัด
48PSC  920-556
เส้นรุ้ง (Latitude)เหนือ
เส้นแวง (Longtitude)ตะวันออก
โครงการฯ ขนาดกลาง
สำนักงานชลประทานที่6
วัตถุประสงค์ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 175 ไร่
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อนบ้านหนองหญ้ารังกา  ตำบลโพนทอง
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนถึงท้ายเขื่อน3กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน1.520ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ956.8มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
98.00ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน0.011ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ0.347ล้่าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
104.20ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
104.00ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
101.50ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด0.229ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก-ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด-ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด0.520ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก0.481ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด0.110ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน0.371ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว50ปี
ความจุของตะกอน-ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภทเขื่อนดิน
ขนาดความสูงเขื่อน7.00ม.
ขนาดความยาวเขื่อน480.00ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน5.00ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ36.50
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ1 : 2
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ1 : 2.5
ระดับสันเขื่อน
+
105.00ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน0.022ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ-ปี
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (SERVICE  SPILLWAY)
สถานี
กม.
ประเภท-
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/ความกว้างสันอาคาร-ม.
ความยาวท่อ/อาคาร-ม.
จำนวนช่องระบาย-ช่อง
ระดับธรณีท่อ/อาคาร-ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
สะพานใช้งาน
กว้าง-ม.
ยาว-ม.
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน   (EMERGENCY   SPILLWAY)
สถานี
กม.
ประเภทCHUTE  SPILLWAY
ความกว้างช่องระบาย-ม.
จำนวนช่องระบาย-ช่อง
ระดับสัน
+
-ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภทINLET   CONTROL
ระดับธรณี
+
101.50ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.80ม.
ระบายน้ำสูงสุด
0.029ลบ.ม./วินาที
ระดับทรณีท่อ-ม.(ร.ท.ก.)
ระบบส่งน้ำ-
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
0.600
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา-กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-
กม.
ประเภทINLET  CONTROL
ระดับธรณี
+
92.39ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ0.50ม.
ระบายน้ำสูงสุด0.195ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภท-
ระดับธรณี-ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ-ม.
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ318ไร่
พื้นที่ชลประทาน175ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย-ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา175ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน175ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดยกรมชลประทาน
ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่มพ.ศ. 2496
                             เสร็จพ.ศ. 2496
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
พ.ศ. 2496
                           เสร็จพ.ศ. 2496
ราคาค่าก่่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ
0.1836ล้านบาท
ระบบส่งน้ำ-ล้านบาท