อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย

ชื่อเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย
ตำบลท่ากูบ
อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
ลุ่มน้ำชี
แผนที่   1 : 50,000     
ระวาง
5340 III
พิกัด
47 PQT 911 –288
เส้นรุ้ง (Latitude)
15-37-14
เหนือ
เส้นแวง (Longitude)
101-42-46ตะวันออก
โครงการฯขนาดกลาง
สำนักชลประทานที่6
วัตถุประสงค์ เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภค-บริโภค
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อนบ้านท่ากูบ ,บ้านหลักศิลา, บ้านโคกโต่งโต้น
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนท้ายเขื่อน 3,10,10กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
49
ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ
1,218
มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
152.43
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน
0.76
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ
24
ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
161.50
ม.(ร.ส.ม.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
161.00
ม.(ร.ส.ม.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
155.00
ม.(ร.ส.ม.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
2.06
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก
1.41
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.45
ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด
8.630
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก
7.646
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด
0.6
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน
7.046
ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว (ปีปัจจุบัน 2559)54ปี
ความจุของตะกอน0.6ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภท
ดิน
ขนาดความสูงเขื่อน
15.25
ม.
ขนาดความยาวเขื่อน
875
ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน
5
ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
81.25
ม.
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ
1:3
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ
1:2
ระดับสันเขื่อน
+
162.5
 ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน
0.1742
ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ
25ปี
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (SERVICE  SPILLWAY)
สถานี
กม.
-
ประเภท
ฝายเปิด (Ogee Weir)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/ความกว้างสันอาคาร
120
ความยาวท่อ/อาคาร
10
จำนวนช่องระบาย
-
ระดับธรณีท่อ/อาคาร
161.00
ระบายน้ำสูงสุด
18.42
สะพานใช้งาน
กว้าง
-
ยาว
-
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน  (EMERGENCY   SPILLWAY)
สถานี
กม.
-
ประเภท
-
ความกว้างช่องระบาย
-ม.
จำนวนช่องระบาย
-ช่อง
ระดับสัน
+
-ม.(ร.ส.ม.)
ระบายน้ำสูงสุด
-ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER  OUTLET)
สถานี
กม.
0+590
ประเภท
ทรบ.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
1.75
ม.
ชนิดท่อ
คสล.
ขนาดความยาวท่อ
-
ม.
ระดับธรณีท่อ
+
155.00
ม.(ร.ส.ม.)
ประตูระบายน้ำประเภท
บานเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประตู/กว้าง x ยาว(ประตู)
1.75 X 1.75
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
15.639ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (LEFT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
-
ประเภท
-
ระดับธรณี
+
-ม.(ร.ส.ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
-ม.
ระบายน้ำสูงสุด
-ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
0+000
ประเภท
ทรบ.ปากคลอง
ระดับธรณี
+
194.85
ม.(ร.ส.ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.8
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
0.978ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
-
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-
กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
6,228
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
7.125และ33.308กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ
6,850
ไร่
พื้นที่ชลประทาน
5,042
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
-ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
5,042
ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
5,042
ไร่
                          ฤดูแล้ง
-ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดย
กรมชลประทาน
ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
พ.ศ.
2504
                             เสร็จ
พ.ศ.
2505
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
พ.ศ.
2533
                             เสร็จ
พ.ศ.
2533
ราคาค่าก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ
4.502
ล้านบาท
ระบบส่งน้ำ18.858ล้านบาท