อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

ชื่อเขื่อน
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ตำบล
บ้านชวน
อำเภอ
บำเหน็จณรงค์
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลุ่มน้ำ
ชี – ลำคันฉู – ห้วยทราย
แผนที่   1 : 50,000     
ระวาง
5340  III
เหนือ
พิกัด
47PQT  791 – 216
ตะวันออก
เส้นรุ้ง (Latitude)
15 – 33’ – 34’
เส้นแวง (Longitude)
101 – 36’ – 09’
โครงการฯ ขนาด
กลาง
สำนักชลประทานที่
6
วัตถุประสงค์
การเกษตร  -  อุปโภคบริโภค
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อน
บ้านห้วยทราย
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนท้ายเขื่อน1กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
67
ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ
1,055.6
มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
249.8
ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน
0.474
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ
14.743
ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
267.13
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
265.60
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
257.00
ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
3.264
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก
2.618
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.220
ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด
14.500
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก10.300ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด
0.300
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน
10.000
ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว (เริ่มเก็บน้ำ  ต.ค.  2539)20ปี
ความจุของตะกอน
-ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภท
เขื่อนดิน  ( ZONE  TYPE)
ขนาดความสูงเขื่อน
19.20
ม.
ขนาดความยาวเขื่อน
1,500
ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน
8.00
ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
115.65
ม.
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ
1:3
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ
1:2.5
ระดับสันเขื่อน
+
269.00
ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน
0.731136ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ-ปี
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (SERVICE  SPILLWAY)
สถานี
กม.
-
ประเภท
-
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/ความกว้างสันอาคาร
-ม.
ความยาวท่อ/อาคาร
-ม.
จำนวนช่องระบาย
-ช่อง
ระดับธรณีท่อ/อาคาร
+
-ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด
-ลบ.ม./วินาที
สะพานใช้งาน
กว้าง
-ม.
ยาว-ม.
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (EMERGENCY   SPILLWAY)
สถานี
กม.
0+590
ประเภท
MORNING  GLORY
ความกว้างช่องระบาย
7.00
ม.
จำนวนช่องระบาย
1
ช่อง
ระดับสัน
+
265.60
ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด55.00ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER  OUTLET)
สถานี
กม.
-
ประเภท
-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ-ม.
 ชนิดท่อ
-
 ขนาดความยาวท่อ
-ม.
 ระดับธรณีท่อ
+
-ม.(ร.ท.ก.)
 ประตูระบายน้ำประเภท
-
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประตู/กว้าง x ยาว(ประตู)
- ม.
 ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (LEFT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
0+280
ประเภท
Out  let  control
ระดับธรณี
+
257.00
ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.60
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
1.871ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
1+260
ประเภท
Out  let  control
ระดับธรณี
+
257.00
ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.80
ม.
ระบายน้ำสูงสุด3.671ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
-กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
8.040
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
1.000กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ
5,500
ไร่
พื้นที่ชลประทาน
4,400
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
1,557
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
2,843
ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
4,400ไร่
                          ฤดูแล้ง
-ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดย
กรมชลประทาน
ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
พ.ศ.
2534
                             เสร็จ
พ.ศ.
2538
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
พ.ศ.
2543
                             เสร็จ
พ.ศ.
2544
ราคาค่าก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ71,452,596ล้านบาท