หน้าที่ความรับผิดชอบ


            ครงการชลประทานชัยภูมิ  มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนควบคุมตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตู้ควบคมให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 13 ฝ่าย และ 1 งานบริหาร ประกอบด้วย
       1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและ
รักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
       2. ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบ
การพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวมรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
       3. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่างๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม
และให้คำแนะนำแก่เกษตรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        4. ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้าน
บานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ โครงการพิเศษ วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงรักษาอาคารชลประทานตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
            5.1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเนินสง่า รับผิดชอบโครงการขนาดกลาง  อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา
            5.2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอจัตุรัส  อำเภอเทพสถิต อำเภอซับใหญ่  อำเภอบำเหน็จณรงค์ รับผิดชอบโครงการขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย และอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง
            5.3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว และรับผิดชอบโครงการขนาดกลางอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
            5.4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภักดีชุมพล และรับผิดชอบโครงการขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำโครงการน้ำพรม

         6. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ  มีหน้าที่และรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมวางแผนบริการในการจัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและขยายพื้นที่ของโครงการเดิมรวมถึงการวางแผนควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนเมืองเมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานรวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช เป็นสถิติข้อมูล