อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง

ชื่อเขื่อน 
 อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง
ตำบลบ้านกอก
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
ลุ่มน้ำชี
แผนที่   1 : 50,000
5340 II
47 PRT 084 – 192
เส้นรุ้ง (Latitude)
ระวาง
15-32-08
เหนือ
เส้นแวง (Longitude)
พิกัด
101-52-30ตะวันออก
โครงการฯขนาดกลาง
สำนักชลประทานที่6
วัตถุประสงค์เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภค-บริโภค
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อนบ้านกอก
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนท้ายเขื่อน0.5กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน
2.8
ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ
949
มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
197.00
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน
0.23
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ
1.24
ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
202.50
ม.(ร.ส.ม.)
ระดับน้ำเก็บกัก
202.00
ม.(ร.ส.ม.)
ระดับน้ำต่ำสุด
198.00
ม.(ร.ส.ม.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
0.30
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก
0.25
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด
0.02
ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด
0.35
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก
0.287
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด
0.008
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน
0.275
ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว (ปัจจุบันปี 2559)65ปี
ความจุของตะกอน0.008
ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภท
ดิน
ขนาดความสูงเขื่อน
5.00
ม.
ขนาดความยาวเขื่อน
1,120
ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน
4
ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
29.74
ม.
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ
1:3
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ
1:2.5
ระดับสันเขื่อน
203.00
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน
0.0386
ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ25ปี
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (LEFT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
0+340
ประเภท
ทรบ.ปากคลอง
ระดับธรณี
+
198.50
ม.(ร.ส.ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.5
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
0.284ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
1+030
ประเภท
ทรบ.ปากคลอง
ระดับธรณี
+
198.00
ม.(ร.ส.ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.5
ม.
ระบายน้ำสูงสุด0.201ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
1,700
กม.
อัตราการไหลสูงสุด
1.52
ลบ.ม./วินาที
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-
กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
1,700
กม.
อัตราการไหลสูงสุด
0.96
ลบ.ม./วินาที
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
-
กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ
313
ไร่
พื้นที่ชลประทาน
145
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
75
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
70
ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
145
ไร่
                         ฤดูแล้ง
-ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดย
กรมชลประทาน
ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
2510
                             เสร็จ
 2494
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
 2510
                             เสร็จ
 2510
ราคาค่าก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ
815,285
ล้านบาท
ระบบส่งน้ำ-ล้านบาท