อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร

ชื่อเขื่อนอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร

ตำบล

บ้านเพชร
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ลุ่มน้ำเชิญ
แผนที่   1 : 50,000
ระวาง
5441  IV 
พิกัด
48QTD  120 – 104
เส้นรุ้ง (Latitude)16° 21’ 50”เหนือ
เส้นแวง (Longitude)120°17.52”ตะวันออก
โครงการฯ ขนาดกลาง
สำนักชลประทานที่6
วัตถุประสงค์เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อนบ้านกุดขอนแก่น
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนท้ายเขื่อน1กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน180ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ1,150มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
201.00ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน1.44ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ28.328ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
208.00
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
207.00
ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
203.50ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
8.32
ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก
6.4
ตร.กม..
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด
2.0
ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด
28.328
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก19.675ล้าน ลบ.ม
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด
3.000
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน
16.675
ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว
32
ปี
ความจุของตะกอน3.00ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภท
ZONE  TYPE
ขนาดความสูงเขื่อน
10.00

ม.
ขนาดความยาวเขื่อน
3,000.00
ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน
6.00
ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
61.00
ม.
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ
1:30
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ
1:2.5
ระดับสันเขื่อน
+
209.00
 ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน
0.03ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ- ปี
อาคารประกอบ 
 อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (SERVICE  SPILLWAY)
สถานี
กม.
0+900
 ประเภท
Ogee  Weir
 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/ความกว้างสันอาคาร
28.00
ม.
 ความยาวท่อ/อาคาร
-
ม.
จำนวนช่องระบาย
-
ช่อง
 ระดับธรณีท่อ/อาคาร
+
207.00
ม.(ร.ท.ก.)
 ระบายน้ำสูงสุด
61.60
ลบ.ม./วินาที
 สะพานใช้งาน
 กว้าง
 6.00
ม.
 ยาว28.00ม.
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน  (EMERGENCY   SPILLWAY)
สถานี
3.060
ประเภท
Ogree  Weir
ความกว้างช่องระบาย
100.00
ม.
จำนวนช่องระบาย
-
ช่อง
ระดับสัน
207.50
ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด25ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER  OUTLET)
สถานี
กม.
1+710
ประเภท
Radial  grate
ขนาด
-
ม.
ชนิดท่อ
-
ขนาดความยาวท่อ
-
ม.
ระดับธรณีท่อ
+
203.50
ม.(ร.ท.ก.)
ประตูระบายน้ำประเภท
Radial  grate
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประตู/กว้าง x ยาว(ประตู)
6.00x4.50x2  ช่อง
ม.
ระบายน้ำสูงสุด225ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (LEFT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภท
ระดับธรณี
+
ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภท
ระดับธรณี
+
ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ม.
ระบายน้ำสูงสุด
ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
11.463
กม..
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
1.026
กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
8.10
กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย
5.10กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ
11,520
ไร่
พื้นที่ชลประทาน
10,170
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
4,852
ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
5,318
ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
10,170
ไร่
                          ฤดูแล้ง
2,000ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดย
กรมชลประทาน
ก่อสร้างโดย
กรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
พ.ศ.
2515
                             เสร็จ
พ.ศ.
2515
ระบบส่งน้ำ       :  เริ่ม
พ.ศ.
-
                             เสร็จ
พ.ศ.
-
ราคาค่าก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ
-ล้านบาท
ระบบส่งน้ำ-ล้านบาท