อ่างเก็บน้ำบ่าซ่าน

ชื่อเขื่อนอ่างเก็บน้ำบ่าซ่าน
ตำบลตลาดแร้ง
อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
ลุ่มน้ำชี
แผนที่ 1 : 50,000
ระวาง
5340 I
พิกัด
47PRT 092-473
เส้นรุ้ง (Latitude)เหนือ
เส้นแวง (Longtitude)ตะวันออก
โครงการฯ ขนาดกลาง
สำนักงานชลประทานที่6
วัตถุประสงค์ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 275 ไร่
ชื่อชุมชนท้ายเขื่อนบ้านหลุบโพธิ์  ตำบลตลาดแร้ง
ระยะห่างจากตัวเขื่อนถึงชุมชนถึงท้ายเขื่อน1กม.
อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน3.23ตร.กม.
ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ1,134มม.
ระดับท้องน้ำหัวงาน
+
94.00ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาณน้ำไหลในลำน้ำบริเวณที่ตั้งเขื่อน0.01ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ0.315ล้่าน ลบ.ม.
ระดับน้ำสูงสุด
+
100.00ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก
+
99.00ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด
+
97.00ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุดไม่มีข้อมูลตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก0.165ตร.กม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับต่ำสุด-ตร.กม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด0.600ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก0.353ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด0.025ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน0.328ล้าน ลบ.ม.
การใช้งานของเขื่อนผ่านมาแล้ว56ปี
ความจุของตะกอน-ล้าน ลบ.ม.
เขื่อน
ประเภทเขื่อนดิน
ขนาดความสูงเขื่อน6.00ม.
ขนาดความยาวเขื่อน438.00ม.
ขนาดความกว้างสันเขื่อน3.00ม.
ขนาดความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ
ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ1 : 3
ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ1 : 2.5
ระดับสันเขื่อน
+
100.00ม.(ร.ท.ก.)
ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน0.140ล้าน ลบ.ม.
คาบย้อนกลับ-ปี
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (SERVICE  SPILLWAY)
สถานี
กม.
ประเภท-
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ/ความกว้างสันอาคาร-ม.
ความยาวท่อ/อาคาร-ม.
จำนวนช่องระบาย-ช่อง
ระดับธรณีท่อ/อาคาร-ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
สะพานใช้งาน
กว้าง-ม.
ยาว-ม.
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน   (EMERGENCY   SPILLWAY)
สถานี
กม.
ประเภทCHUTE  SPILLWAY
ความกว้างช่องระบาย-ม.
จำนวนช่องระบาย-ช่อง
ระดับสัน
+
-ม.(ร.ท.ก.)
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER  OUTLET)
สถานี
กม.
ประเภท-
ขนาด-ม.
ชนิดท่อ-
ขนาดความยาวท่อ-ม.
ระดับทรณีท่อ-ม.(ร.ท.ก.)
ประตูระบายน้ำประเภท-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประตู/กว้าง x ยาว(ประตู)-ม.
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย (LEFT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภทINLET  CONTROL
ระดับธรณี
+
92.39ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ0.50ม.
ระบายน้ำสูงสุด0.195ลบ.ม./วินาที
อาคารส่งน้ำฝั่งขวา (RIGHT OUTLET WORK)
สถานี
กม.
ประเภท-
ระดับธรณี-ม.(ร.ท.ก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ-ม.
ระบายน้ำสูงสุด-ลบ.ม./วินาที
ระบบส่งน้ำ
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
0.300กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย-กม.
ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
-กม.
- ความยาวคลองซอยและคลองแยกซอย-กม.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
พื้นที่โครงการ592ไร่
พื้นที่ชลประทาน
250ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
250ไร่
-  พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา
-ไร่
พื้นที่เพาะปลูก  ฤดูฝน
250ไร่
ฤดูแล้ง
-ไร่
แผนงานก่อสร้าง
ออกแบบโดยกรมชลประทาน
ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน
เขื่อนเก็บกักน้ำ  :  เริ่ม
พ.ศ.
2495